Kunnskapsbank


Undersøkelser og rapporter

Her finner du rapporter og undersøkelser Lavenergiprogrammet eller våre samarbeidspartnere utarbeidet. Henvis til kilde dersom du ønsker å bruke hele eller deler av rapportene på egne nettsider eller i publikasjoner.


Kunnskapsundersøkelse blant prosjekterende 2016

Høsten 2016 gjennomførte Respons Analyse en spørreundersøkelse blant arkitekter og ingeniører på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Undersøkelsen har fokus på hvilken kjennskap, kunnskap og kompetanse arkitekter og rådgivende ingeniører har om nye energiregler i TEK 10 på og om energieffektivisering.

Last ned rapporten her

Betydningen av kompetanse for innkjøp av håndverkstjenester

I denne undersøkelsen har Lavenergiprogrammet spurt profesjonelle byggherrer og entreprenører om og hvordan de stiller krav til kompetanse når de skal kjøpe inn håndverkstjenester. Hva er utfordrende ved å skulle vurdere og etterspørre kompetanse?

Her kan du laste ned rapporten (PDF)

Kompetansemål

På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har Rambøll beskrevet kompetansemål for håndverkere i byggenæringen på energiområdet. Kompetansemålene angir hva hver yrkesgruppe bør kunne for å bygge passivhus, nesten nullenergihus, oppgradere bygg til å bli langt mer energieffektive og for å installere fornybare varme- og kjølesystemer i nye og eksisterende bygg.

Last ned rapporten her

Kunnskap om passivhus blant arkitekter og ingeniører

Høsten 2012 og høsten 2015 gjennomførte Respons Analyse en spørreundersøkelse blant arkitekter og ingeniører på oppdrag fra Lavenergiprogrammet. Undersøkelsen har fokus på hvilken kjennskap, kunnskap og kompetanse arkitekter og rådgivende ingeniører har på feltet passivhus og energieffektivisering.
Last ned:
Kunnskapsundersøkelse blant prosjekterende 2015
Kunnskapsundersøkelse blant prosjekterende 2012

Statusanalyse 

Den første rapporten i det norske BuildUpSkills-prosjektet ble gitt ut i 2012. Rapporten gjør opp status for hva håndverkere i Norge kan om energi i bygg, hva som hindrer dem i å få økt kunnskap og hvilke utdanningsveier som finnes for håndverkere i dag.

Energieffektivisering og bruk av fornybar energi i bygningssektoren er en viktig del av europeisk klimapolitikk. BuildUpSkills-prosjektet ble etablert for å bidra til økt kompetanse blant håndverkere om temaet.

Last ned BuildUpSkills-statusanalyse (2012)

 

Kartlegging av utdanningstilbud innen solenergi

Forprosjektet “Solenergiklyngen” har identifisert manglende kompetanse som en hovedbarriere for utbygging av solenergiløsninger i Norge. Rapporten gir informasjon om studietilbud ved videregående skole, yrkesrettet videreutdanning, høyskole- og universitet samt kortere kurs og videreutdanning. Rapporten peker også på mangler ved utdanningen innen solenergi og foreslår tiltak for ulike målgrupper.

Last ned rapport her

Enovas barrierestudier

Enova lanserte i 2012 den første grundige analysen som er gjort av det realiserbare potensialet for energieffektivisering i norske bygg. Analysen består av en hovedrapport og tre delrapporter.

Last ned hovedrapporten:

Enova-rapporten om energieffektivisering i norske bygg

Last ned delrapportene: